RODO

RODO

Polityka Prywatności

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa podczas świadczenia naszych usług, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas priorytetem. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, w sposób przejrzysty, i podlegający Państwa kontroli.
Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest VR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 281, 30-234 Kraków, KRS 728940, NIP 6772433989 (dalej: Administrator). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem  za pośrednictwem adresu email: info@exa22.com.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Zakres zbieranych danych obejmuje dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe, zawód, identyfikator informatyczny, służbowe dane kontaktowe, rodzaj prowadzonej działalnosci gospodarczej, numer NIP. 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

 1. a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
 1. nawiązania współpracy handlowej, ustalenia warunków współpracy, wykonywania umowy, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji po wykonaniu umowy oraz serwisów, 
 2. przesyłania danych telemetrycznych generowanych przez urządzenia podłączone do sieci telemetrycznej Administratora, zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie
 3. organizacji pracy, zarządzania personelem, prowadzenie wykazu zadań wykonywanych przez pracowników administratora na potrzeby rozliczenia z klientem, sporządzenie wykazu wykonywanych zadań
 4. utrzymywanie bieżących relacji zawodowych i handlowych, współpraca handlowa, przyjmowanie i składanie ofert
 1. b) niezbędności do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w tym w celu podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowości,  potwierdzenia wykonania przez Administratora jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

(i) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

(ii)  marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

3. Przekazywanie danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których VR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe świadczenie usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: info@exa22.com.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Wykorzystywanie plików Cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Portal gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo z Portalu w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach. 

 

Zebrane informacje pozwalają nam dostosować Portal do potrzeb użytkowników w celu stałego ulepszania czytelności, przejrzystości, intuicyjności oraz jakości usług online. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. Te dane to dane zanonimizowanego połączenia oraz dane o sekwencji uruchamianych łączy (clickstream data), odnoszące się do używanej przeglądarki, liczby wizyt/wejść na stronę oraz zachowania danych użytkowników odwiedzających stronę internetową Administratora. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę. 

 

Dane są analizowane w celu obliczania ilości odwiedzających stronę, śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę, analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług.

 

Powyższy proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika. 

 

Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. 

 

Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym łączem. Bieżące łącze: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji (opt-out), który uniemożliwia przyszłe gromadzenie Państwa danych podczas wizyt na tej witrynie: Wyłącz Google Analytics. Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.pl/intl/pl/policies/. Należy pamiętać, że na tej witrynie Google Analytics rozszerzono o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

7. Odnośniki do innych stron

Na Portalu znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki zamieszcza w swoim serwisie.

8. Sposób zabezpieczania danych

Administrator stosuje szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: protokół chroniony strony oraz wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. Administrator informuje, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, jednakże stosowane przez Administratora zabezpieczenia służą ograniczeniu tego ryzyka w jak największym stopniu.

9. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Administratora.

Exa22 - RODO